Ordförklaringar:

Feasibility Sweden

Genom tjänsten Feasibility Sweden får life science-företag och akademiska forskare snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) riktade till svensk hälso- och sjukvård.

En väg in för snabba svar på studieförfrågningar

Kliniska Studier Sveriges tjänst Feasibility Sweden ger life science-företag och akademiska forskare snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) riktade till svensk hälso- och sjukvård. Feasibility Sweden är en nationellt koordinerad tjänst som har utvecklats i dialog med näringslivet. Tjänsten förbättrar Sveriges konkurrenskraft och attraherar fler kliniska studier till Sverige. Genom att öka konkurrenskraften förbättras utsikterna att Sverige når målsättningen i den nationella life science-strategin.

Digital tjänst underlättar processen

Det kan vara både komplicerat och tidskrävande att utreda ifall en klinisk studie är genomförbar i ett land. Kliniska Studier Sverige arbetar därför aktivt för att identifiera ledande experter, prövare och kliniker som kan svara på studieförfrågningar inom alla terapiområden. För att effektivisera processen och erbjuda snabbare svar används den digitala tjänsten Feasibility Sweden. Med tjänsten säkerställs att studieförfrågningarna innehåller tillräcklig och relevant information, vilket underlättar för kliniker och prövare när de ska ta ställning. För att ytterligare underlätta för hälso- och sjukvården är den digitala tjänsten användarvänlig och underlättar för experter, prövare och kliniker att svara på studieförfrågningar.

Studieförfrågningar i två steg effektiviserar

Studieförfrågningar är uppdelade i lands- och klinikförfrågningar. Uppdelningen effektiviserar förfarandet och gör att vi kan leverera snabbare svar.

Landsförfrågan bedömer om studier kan genomföras i svensk hälso- och sjukvård

I landsförfrågningar bedömer ledande experter om studier kan genomföras i svensk hälso- och sjukvård. Bland annat bedömer experterna om studien är förenlig med nationella behandlingsriktlinjer och om patientunderlaget är tillräckligt. Dessutom ger experterna övergripande feedback på studiedesign. Experterna ges även möjlighet att anmäla intresse för att medverka i studien.

Klinikförfrågan identifierar prövare och kliniker som är intresserade

Klinikförfrågningar identifierar i sin tur prövare och kliniker inom svensk hälso- och sjukvård som är intresserade av att medverka i studierna. Tjänsten förmedlar kontakt till de prövare och kliniker inom terapiområdet som är intresserade och har förutsättningar samt möjlighet att medverka.

Senast publicerad: