Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regional process för etikansökan

Region Skånes process för etikansökan

Forskning som ska prövas enligt Etikprövningslagen (2003:460) ska ansöka till Etikprövningsmyndigheten via portalen Ethix. Observera att det inte gäller för kliniska prövningar där ansökan sker via CTIS,

En ansökan ska undertecknas av den ansvariga forskaren och behörig företrädare för forskningshuvudmannen. I Region Skåne finns en utsedd person som företräder forskningshuvudmannen vid etikprövningsansökningar. Denna person undertecknar alla ansökningar i Etikprövningsmyndighetens ansökningssystem Ethix.

Ansvarig forskare ska:

  • få behörig företrädares signatur
  • se till att chefen för verksamheten där forskningen ska bedrivas är informerad och har godkänt att det finns tillräckliga resurser för att genomföra studien

Så här gör du

I etikansökningsformuläret i Ethix finns funktionen att bjuda in den behöriga företrädaren genom att ange dennes e-post. Här anges jesper.petersson@skane.se, FoU chef och behörig företrädare i Region Skåne, som får en notis om signeringsåtgärd.

När behörig företrädare har signerat skickas ansökan in till Etikprövningsmyndigheten automatisk via Ethix.

Kontakta oss

Om du har frågor om etikprövningar är du välkommen att kontakta oss på studiesupport.sus@skane.se.

Senast publicerad: