Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

AIR Lund

AIR Lund (Artificially Intelligent Use of Registers) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som studerar hur artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder kan bidra till bättre hälsovård och samtidigt undersöker de legala och etiska frågeställningar som uppstår vid användning av big data och komplexa algoritmer i klinisk tillämpning.

Nytta och risker med självlärande datorprogram

AIR Lund arbetar med att värdera nytta och risker förknippade med användningen av självlärande datorprogram inom hälso- och sjukvården i situationer där dessa används tillsammans med omfattande uppgifter från hälsodata- och befolkningsregister. Arbetet är uppdelat på tre olika områden: att förebygga och att upptäcka hjärt- och kärlsjukdomar, samt att undersöka möjligheterna att förutse det fortsatta sjukdomsförloppet och vårdbehovet hos de som drabbas av sjukdom.

Integritetsrisker vid sammanlänkning av känsliga uppgifter

Programmet arbetar även med att studera integritetsrisker förknippade med ökad sammanlänkning av känsliga registeruppgifter från olika källor, samt risker förknippade med användning av artificiell intelligens och självlärande datorprogram som beslutsstöd inom hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om juridiska frågor kring ansvar och öppenhet, eller om etiska dilemman och risk för missvisande eller diskriminerande analysresultat och beslutsförslag. Forskningsprogrammet ämnar försöka förfina de metoder som finns för att få självlärande datorprogram att ge begripliga förklaringar till sina upptäckter och riskuppskattningar. Genom denna metodutveckling hoppas man kunna lösa några av de dilemman som annars kan uppstå när självlärande datorprogram används inom hälso- och sjukvården.

Om forskningsprojektet AIR Lund

AIR Lund startade 2019 och är en samverkan mellan fem olika fakulteter på Lunds universitet samt Halmstad Högskola och har finansiering från Vetenskapsrådet. Forum Söder bidrar med projektledning, datahantering samt statistikstöd.

Senast publicerad: