Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

PERHIT

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården.

Individanpassad vård vid högt blodtryck

I studien PERHIT fick patienten möjlighet att själv mäta och följa upp sitt blodtryck. Patienten följde digitalt hur blodtrycket varierade i relation till välmående och dagliga aktiviteter som till exempel sömn, fysisk aktivitet och stress. På detta sätt respekterades och bekräftades personens upplevelse och tolkning av blodtrycket. Patienten blev även väl förberedd inför besök hos sin läkare eller sjuksköterska. Vården blev individanpassad och patienten fick individuella råd för hur blodtrycket bäst skulle behandlas.

Patientens erfarenheter gavs uppmärksamhet liksom det professionella perspektivet för den preventiva behandlingen. Att patienten blev mer självständig i kontroll, behandling och uppföljning var angeläget då högt blodtryck är en riskfaktor som ska behandlas under lång tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.

Vetenskapliga publikationer

Från studien PERHIT har sex arbeten publicerats.

PERson-centredness in hypertension management using information technology (PERHIT): Länk till annan webbplats.
a protocol for a randomised controlled trial in primary health care

Patients and Professionals as Partners in Hypertension Care Länk till annan webbplats.:
Qualitative Substudy of a Randomized Controlled Trial Using an Interactive Web-Based System Via Mobile Phone

PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology Länk till annan webbplats.:
a randomized controlled trial in primary care

Beliefs about medications when treating hypertension in primary health care: Länk till annan webbplats.
results from "PERson-centredness in hypertension management using information Technology (PERHIT)"

Variability in home blood pressure and its association with renal function and pulse pressure in patients with treated hypertension in primary care. Länk till annan webbplats.

Effects of an interactive web-based support system via mobile phone on preference-based patient participation in patients living with hypertension Länk till annan webbplats. - a randomized controlled trial in primary care

Om studien PERHIT

Studien PERHIT pågick mellan 2018 och 2020 och var ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. PERHIT administrerades via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Studien godkändes av Etikprövningsnämnden och fick finansiering från Vetenskapsrådet, Kamprad och Hjärt-Lungfonden. Patienterna som deltog i studien kom från deltagande vårdcentraler i:

  • Region Jönköpings län
  • Region Skåne
  • Region Östergötland
  • Västra Götalandsregionen

Senast publicerad: