Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Stöd och strukturer för kliniska studier

Inom Region Stockholm och Gotland finns ett antal strukturer som tillhandahåller tjänster och stöd för dig som är forskare eller representant från industrin.

Regulatoriskt stöd och monitorering

Karolinska Trial Alliance (KTA)

Karolinska Trial Alliance är en specialiserad, regulatorisk enhet som tillhandahåller tjänster och kurser inom kliniska studier. KTA är en del av Karolinska Universitetssjukhuset med uppdraget att stödja både akademi och industri inom Region Stockholm-Gotland.

KTA erbjuder regulatoriskt stöd, monitorering, rådgivning och projektledning genom hela forskningsprocessen.

Besök KTAs webbplats Länk till annan webbplats.

Clinical Trials Office (CTO)

Erbjuder regulatorisk hjälp, projektstöd, monitorering, datamanagement och hjälp med säkerhetsrapportering för alla typer av läkemedelsprövningar, kirurgstudier, strålbehandlingsstudier, studier på barn, icke-interventionsstudier (observationsstudier) och registerstudier. Främst inom terapiområde onkologi men har även expertis inom andra terapiområden. CTO är en del av Karolinska Univeristetssjukhuset, Tema Cancer.

Besök CTOs webbplats Länk till annan webbplats.

ATMP

Karolinska Centrum för Cellterapi

KCC är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och samarbetar med Karolinska Institutet. Vi erbjuder tjänster till sjukhus, universitet och bioteknikföretag i Sverige och andra europeiska länder. Inom KCC finns en produktionsenhet, Vecura, som har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av avancerade terapiläkemedel för kliniskt bruk och vävnadsinrättningstillstånd från både Läkemedelsverket och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Besök KCC Länk till annan webbplats.

Besök Vecura Länk till annan webbplats.

Biobank

En biobank är en samling prover som har tagits i vården och som sparas i mer än två månader. Ett biobanksprov kan vara exempelvis blod, plasma, saliv och vävnadsprover. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån och används både direkt i vården men förvaras också för forskning. Biobankslagen reglerar hur proverna får sparas och användas.

Stockholms medicinska biobank (SMB)

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar inom Region Stockholm som vårdgivare för biobanksverksamheten vid Stockholms medicinska biobank (SMB). SMB:s uppdrag som regionens sjukvårdsintegrerade biobank innebär att samla in, förvara och analysera prover från regionens patienter med primärt syfte att fungera som underlag för beslut om patientens vård, diagnostik och behandling. Stockholms medicinska biobank (SMB) vid Karolinska Universitetssjukhuset och den sjukvårdsintegrerade biobanksverksamheten har resulterat i drygt 45 miljoner insamlade biobanksprover. Verksamheten finns på fyra sjukhus i Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus och SMB ger även service till Gotland. Därtill finns ytterligare drygt 30 provenheter.

Läs mer om SMB Länk till annan webbplats.

Övriga biobanker i Region Stockholm-Gotland

Inom regionen finns även Karolinska institutets biobank (KI biobank) samt PKU biobanken.

Läs mer om KI biobank Länk till annan webbplats.

Läs mer om PKU-biobanken Länk till annan webbplats.

Centrum för hälsodata, Region Stockholm

Centrum för hälsodata (CHD) ska underlätta för forskare att få tillgång till hälsodata. CHD samordnar ansökningar om datauttag för forskningsändamål från regionens vårdgivare och datakällor. Vid utlämnande av hälsodata har Region Stockholm skyldighet att säkerställa att uppgifterna inte riskerar nå personer som inte enligt lag har rätt att ta del av uppgifterna. För att få ta del av data för forskning krävs därför bland annat ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten och en forskningsplan med en tydligt formulerad frågeställning för forskningen.

Centrum för hälsodata ska även vara en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen, med professionell och enhetlig bedömning av vilken typ av data som kan delas och hur delningen kan ske i enligt gällande lagstiftning. Centrum för hälsodata ska även bidra i metodutveckling samt samarbeta med industrin när det gäller hälsodata.

Om CHD, Region Stockholms webbplats Länk till annan webbplats.

Forskningsstöd vid sjukhus

Danderyds sjukhus

Södersjukhuset

  • Forskningscenter, se intranät.

Karolinska Universitetssjukhuset

Stöd vid Karolinska Institutet

KI Forskarstöd

Karolinska Institutet, KI, erbjuder forskare ett brett stöd via experter på olika avdelningar, enheter och institutioner. Under en gemensam portal har KI samlat både internt och externt stöd för forskning.

Gå till KI:s portal för forskarstöd Länk till annan webbplats.

Clinicum

Under Clinicum samverkar KI och akutsjukhusen i regionen för att erbjuda organiserat stöd till klinisk och translationell forskning inom KI och Region Stockholm. Fokus är samordning kring processer för enklare tillgång till hälsodata och olika typer av hjälp med datahantering och metodfrågor.

Läs mer om Clinicum och vad de erbjuder Länk till annan webbplats.

Prövningsenheter

En sammanställning över prövningsenher inom samverkansregionens vårdgivare finns under Forum Stockholm-Gotlands sida för prövningsenheter.

Senast publicerad: