Ordförklaringar:

Lokala noder

Forum Sydost utgörs av lokala noder som är placerade i sjukvårdsregionens tre regioner; Östergötland, Kalmar och Jönköping.

Forum Sydosts lokala noder erbjuder stöd och rådgivning för forskare verksamma inom klinisk forskning.

Vi erbjuder bland annat:

  • En lokal kontaktpunkt för frågor relaterade till planering och genomförande av kliniska studier
  • Ett lokalt kontakt- och informationsutbytesforum
  • Lokal samverkan av kompetenser och resurser
  • Nätverk för forskningssköterskor och forskningsstödjande personal
  • Förmedling av kontakter till prövare för deltagande i kliniska studier
  • Utbildningar inom GCP

Besök din lokala nod

Senast publicerad: