Ordförklaringar:

Statistik kliniska studier

Forum Mellansverige har sedan 2016 samlat in data över pågående studier inom sjukvårdsregionen. Här finns publicerade rapporter och beskrivning av insamlingsmetodiken.

Kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige

Forum Mellansverige har utvecklat en standardiserad insamlingsmetodik av data över pågående kliniska studier. Arbetet har pågått sedan 2016 tillsammans med de lokala noderna i sjukvårdsregionens sju regioner och rapporter över pågående studier publiceras årligen. Uppdraget och dess syfte går i linje med regeringsuppdraget som getts till Vetenskapsrådet och Kliniska Studier Sverige, att verka för en bättre nationell statistik och uppföljning av kliniska studier, och stöds av Sjukvårdsregionala Forskningsrådet (RFR).

Totala antalet inrapporterade studier per studietyp

Totala antalet inrapporterade studier per studietyp under åren 2018-2021. Observera att en och samma studie kan ha bedrivits i flera regioner och har då rapporterats av flera regioner. Antalet insamlade studier har ökat (10-14% per år) sedan den första insamlingen 2018. Detta i takt med det strukturerade arbete som utförs vid de lokala noderna för att inkludera fler studier vid fler kliniker och verksamhetsområden. Över tid har antalet studier där information saknas eller är bristfällig enligt det Minimala datasetet (MDS) minskat, vilket har lett till högre kvalitet på de studier som rapporteras.

Ladda ner vår senaste rapport här:

Rapport 2021 Pdf, 1.8 MB.

Tidigare års rapporter:

Rapport 2020 Pdf, 1.7 MB.

Rapport 2019 Pdf, 2 MB.

Rapport 2018 Pdf, 1.2 MB.

Rapport 2016 Pdf, 1.6 MB.

Rapporter

Kliniska studier i Sjukvårdsregion Mellansverige 2021
Rapporten ger en översiktlig bild av pågående kliniska studier under 2021 och visar en allt bättre kvalitet på data över rapporterade pågående kliniska studier i sjukvårdsregionen. Nytt i årets rapport är att data för uppstartade studier under 2021 redovisas rapport Pdf, 1.8 MB..

Antal rapporterade studier per region uppdelat på studiestart

I figuren visas antalet studier som bedrevs under 2021 per region samt om studierna startades (påbörjade rekrytering eller datainsamling) under 2021 eller redan var påbörjade före 2021.

Studietyper

Totala antalet studier fördelat på studietyp (n=2094). Observera att en och samma studie kan bedrivits i flera regioner och rapporterades då av flera regioner.

Studier per region och studietyp

Figuren visar antalet rapporterade studier per region och studietyp (int=interventionsstudie, n=2094

Antalet identifierade samarbeten mellan regionerna i sjukvårdsregionen

Antalet identifierade samarbeten mellan regionerna i sjukvårdsregionen (exklusive studier som endast går i en region). En studie som har samarbeten med flera regioner genererar flera linjer vilket gör att antalet linjer inte går att jämföra med antalet studier beskrivna i andra figurer. Färgerna har ingen förklarande funktion förutom att göra figuren tydligare.

Läkemedelsprövningar per studiefas

Figuren visar antalet pågående läkemedelsprövningar per studiefas (1-4) och per region samt totalt i sjukvårdsregionen. De läkemedelsprövningar som bedrevs av Uppsalaföretagen CTC och ClinSmart redovisas separat från region Uppsalas data i denna figur.

Projektdatabaser

Kliniska studier i sjukvårdsregionen finns nu samlade i publika projektdatabaser med sökfunktioner.

Välj region nedan för att söka i de lokala projektdatabaserna

Insamlingsmetodik

För att samla in och sammanställa information om kliniska studier enligt vårt uppdrag, har vi valt att utveckla en process för att samla in data direkt på klinik. Arbetet med att samla in datan görs av Forum Mellansveriges lokala noder i de sju regionernas forskningsorganisationer. Tillsammans har vi utvecklat och enats om en terminologi och nomenklatur för samtliga insamlade parametrar – ett minimalt dataset (MDS).

Rapport över 2021 års studier Pdf, 1.8 MB. inkluderar senaste versionen av Minimalt dataset (MDS).

Kliniska studier som samlas in är kliniska forskningsprojekt inom regionen som förutsätter vårdens struktur och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. Internationellt överenskomna standarder såsom ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) används. Studietyper rapporterades enligt MeSH (Medical Subject Headings) i huvudkategorierna interventionsstudier, observationsstudier och andra studier. Interventionsstudierna klassificerades vidare i fyra undernivåer; klinisk läkemedelsprövning, medicinteknik, diagnostik och annan behandling.

Samtliga sju regioner använder ResearchWeb/CRIS (Current Research Information System, Minso Solutions AB) där CRIS innehåller en projektdatabas för forskningsansökningar och framtagande av forskningsbokslut till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Senast publicerad: