Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Covid-19 vaccinens skyddseffekt

På denna sida redovisas resultat från forskningsstudien COVERS (Covid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) som tittar på covid-19 vaccinernas skyddseffekt i Skånes befolkning.

Om studieresultaten

Aktuella resultat finns fram till och med vecka 8 2022. Risken för allvarlig sjukdom bland ovaccinerade och vaccinerade särredovisas för kalenderperioder då virusvarianterna Delta respektive Omikron dominerat smittspridningen.

Skydd mot allvarlig sjukdom

Det genomsnittliga skyddet mot svår covid-19 sjukdom i den skånska befolkningen är mycket högt och översteg 90 % under en stor del av andra halvåret 2021. Skyddet i befolkningen fortsätter att vara tillfredsställande även under inledningen av 2022 men har sjunkit något sedan toppnivåerna. Denna tendens är viktig att fortsätta att följa.

Diagram som visar skydd mot allvarlig sjukdom

Svart heldragen kurva visar genomsnittligt skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom som kräver sjukhusinläggning och omfattande syrgasbehandling ​uttryckt som effektivitet i procent efter minst två vaccindoser.

Grå linjer visar den statistiska osäkerheten i uppskattningarna (95% konfidensintervall)

Månadsvis övervakning i Skåne mars 2021 – februari 2022.

Grå prickade linjer visar den statistiska osäkerheten i det uppskattade skyddet mot sjukhusinläggning (95% konfidensintervall).

Ovaccinerades risk för allvarlig sjukdom

Risken för allvarlig sjukdom bland ovaccinerade är lägre under perioden då Omikron dominerar smittspridningen, men är fortfarande hög för både ovaccinerade kvinnor och män i åldersgruppen 65+ och oavsett om man har andra riskfaktorer eller inte. Dessutom syns en väsentlig risk för allvarlig sjukdom under Omikron-perioden bland ovaccinerade män i åldersgruppen 40 – 64 år som har andra riskfaktorer.

Diagram på ovaccinerades risk för allvarlig sjukdom

(Figuren uppdaterad 2022-02-04)

I figuren jämförs risken för allvarlig covid-19 sjukdom bland ovaccinerade personer som testat positivt för första gången under perioden vecka 27 – 47 2021 då Delta-varianten dominerade smittspridningen, med risken bland förstagångsinfekterade under perioden vecka 52 2021 –vecka 1 2022 då Omikron-varianten dominerar.

Resultaten är uppdelade på kön, åldersgrupp (<40, 40 – 64, 65+ år) och hur många andra sjukdomar (riskfaktorer; 0, 1 eller minst 2) man har.

Vaccinerades risk för allvarlig sjukdom

Risken för allvarlig sjukdom bland vaccinerade som infekterats under perioden då Omikron-varianten dominerar smittspridningen är väsentligt lägre än under perioden då Delta dominerade. För vaccinerade kvinnor utan eller med högst en annan riskfaktor är nu risken för allvarlig sjukdom låg, även i den äldsta åldersgruppen. För vaccinerade män i alla åldrar utan andra riskfaktorer är risken för allvarlig sjukdom också låg under Omikron-perioden, medan en förhöjd risk för allvarlig sjukdom kvarstår bland vaccinerade män i åldersgruppen 65+ som även har andra riskfaktorer.

Diagram på vaccinerades risk för allvarlig sjukdom

(Figuren uppdaterad 2022-02-04)

I figuren jämförs risken för allvarlig covid-19 sjukdom bland vaccinerade personer som testat positivt för första gången under perioden vecka 27 – 47 2021 då Delta-varianten dominerade smittspridningen, med risken bland förstagångsinfekterade under perioden vecka 52 2021 –vecka 1 2022 då Omikron-varianten dominerar.

Resultaten är uppdelade på kön, åldersgrupp (<40, 40 – 64, 65+ år) och hur många andra sjukdomar (riskfaktorer; 0, 1 eller minst 2) man har.

Skydd mot infektion

Medan Delta ännu var den dominerande virusvarianten i den skånska befolkningen så översteg det genomsnittliga skyddet mot infektion efter minst två vaccindoser 70 % i genomsnitt. Med början vecka 51 2021 dominerar Omikron-varianten smittspridningen i befolkningen, vilket sammanfaller med den dramatiska sänkningen av vaccinskyddet mot infektion som figuren ovan visar.

Diagram som visar skydd mot infektion

Veckoövervakning i Skåne från vecka 27 2021 till vecka 1 2022.

Svart heldagen kurva visar genomsnittligt skydd mot infektion, uttryckt som effektivitet i procent efter minst två doser av vaccin mot COVID-19.

Grå linjer visar den statistiska osäkerheten i uppskattningarna (95 % konfidensintervall).

Vaccintyp. Tid sedan senaste dos

Covid-19 vaccinet från AstraZeneca visar något lägre skydd mot infektion i Skånes befolkning än övriga vacciner. Samtliga vacciner visar hög skyddseffekt mot sjukhusinläggning för covid-19 och svårare sjukdom (som fordrar omfattande syrgasbehandling eller intensivvård).

Skyddseffekten mot infektion klingar av redan tre månader efter senaste dosen. Skyddseffekten mot sjukhusinläggning och svårare sjukdom är mer bestående, och klingar först av sex månader efter senaste dosen i Skånes befolkning.

Diagram som visar vaccintyp och tid sedan senaste dos

Data i figuren nedan omfattar uppföljning till och med vecka 44 2021.

Yngre och äldre

Skyddseffekten mot infektion, sjukhusinläggning för covid-19 och svårare sjukdom (som fordrar omfattande syrgasbehandling eller intensivvård) sex månader efter senaste dosen är väsentligt sämre bland personer 65+ än bland yngre personer i Skånes befolkning.

Diagram som visar skyddseffekten hos yngre och äldre

Samverkansprojekt

I ett samverkansprojekt kopplat till vaccinationsstudien COVERS har forskare undersökt geografiska och sociodemografiska skillnader i befolkningens benägenhet att låta sig testas. Undersökningen visar att testbenägenheten i allmänhet har varit väsentligt lägre i delområden som klassas som utsatta. Samverkansprojektet genomfördes av Lunds universitet, Smittskydd Skåne, Kliniska studier Sverige – Forum Söder, Malmö Stad, Helsingborg Stad och Lunds kommun.

Rapport: Betydelsen av geografiska och sociodemografiska faktorer för testbeteende avseende covid-19 i Skåne län Pdf, 1 MB.

Senast publicerad: