Ordförklaringar:

Datauttag och hantering av data

Inom Sydöstra Sjukvårdsregionen har vi som ambition att Sjukvårdsregionen ska upplevas som en sammanhållen forskningspartner.

Ansök om tillgång till data för forsknings­ändamål

Forum Sydost tar emot ansökningar om tillgång till hälsodata för forskningsändamål och har en samordnande roll. Varje datautlämning förutsätter granskning och utlämnandebeslut av respektive region inom Sydöstra sjukvårdsregionen som förvarar efterfrågade hälsodata.

Som ett första steg kan man genom Forum Sydost ansöka om tillgång till hälsodata för forskningsändamål om man önskar data från två eller flera regioner. I senare steg kommer verksamheten att utökas. Tanken är att man ska kunna ansöka till samtliga regioner någon gång under 2023 via Forum Sydost.

Ansökan från två eller fler regioner

Om du vill ansöka om data från två eller fler regioner använder du blanketten Ansökan om åtkomst till och utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning.

Blankett: Ansökan om åtkomst till och utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning Word, 60 kB.

Blanketten skickas till halsodatasydostra@regionostergotland.se. Har du önskemål om rådgivning eller andra frågor om tillgång till hälsodata för forskningsändamål används samma e-postadress.

Ansökan från endast en region

Önskar du att forska på data från endast en region hänvisar vi i dagsläget till respektive regions ingång för att få tillgång till data för forskningsändamål. Undersökningar som Sydöstra sjukvårdsregionen har gjort visar att det ofta är en stor fördel om du kontaktar oss innan du skickar in din ansökan eller till och med innan du ansöker om etikprövning. Du hittar e-postadresser på respektive regions webbplats.

Region Östergötland Länk till annan webbplats.

Region Kalmar län Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Målbilder för tillgängliggörande av hälsodata

I Mål och strategier för universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen definieras universitetssjukvårdsberedningens målbilden för 2025 för de tre sjukvårdshuvudmännen Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Östergötland och Linköpings universitet. Med fokus på tillgängliggörande av hälsodata för forskning har man tagit fram tre exempel på målbilder.

Målbilder för 2025

  • Hela SÖSR är en sammanhållen framgångsrik klinisk forsknings- och utbildningsmiljö. För att kunna nå detta mål har vi infört ett gemensamt system för vårddata och forskningsdata
  • SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa
  • SÖSR var först i landet med att införa ett gemensamt system för vård- och forskningsdata och kan därmed leda utvecklingen i analys och nyttjande av data för patienternas bästa

Senast publicerad: