Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Lagar och regelverk

Genomförande av kliniska studier kräver god kunskap om de lagar och regelverk som reglerar den kliniska forskningen.

Klinisk forskning

World Medical Associations (WMA) etiska riktlinje gäller för medicinsk forskning som involverar människa.

World Medical Associations etiska riktlinje, WMAs webbplats  Länk till annan webbplats.

Lagen om etikprövning innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Etikprövningsmyndigheten har i uppdrag är att värna människan i forskningen. Detta görs genom att göra etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter. På Etikprövningsmyndighetens webbplats går det att ansöka och läsa mer om etikprövningar.

Ansök om etikprövningar, Etikprövningsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

I biobankslagen finns bestämmelser om hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, för vissa ändamål får samlas in till och bevaras i en biobank och användas.

Biobankslag (2023:38), Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Biobankslagen, Biobank Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Läkemedel

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell etisk och vetenskaplig kvalitetsstandard för forskning kring läkemedel och medicintekniska produkter. Standarden omfattar design, genomförande, dokumentation och rapportering av prövningar på människa. Följsamhet med denna standard ger allmänheten försäkran om att försökspersonernas rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas i överensstämmelse med principerna som har sitt ursprung i Helsingforsdeklarationen, och att data från den kliniska prövningen är trovärdiga.

ICHs guideline för Good Clinical Practice (GCP) Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket har gjort en sammanställning över regelverk som styr kliniska läkemedelsprövningar i Sverige på människa.

Regelverk för klinisk läkemedelsprövning på människa, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läkemedel för avancerad terapi (ATMP)

Läkemedelsverket informerar om tillverkningstillstånd för biologiska läkemedel på sin webbplats.

information om biologiska läkemedel, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) tar fram vetenskapliga riktlinjer för att ge stöd till läkemedelsföretag och individuella forskare att förbereda för marknadsgodkännande för humanläkemedel. Den här sidan listar relevanta riktlinjer för ansökningar gällande läkemedel för avancerad terapi, ATMP.

Guidelines for advanced therapy medicinal products, EMAs webbplats Länk till annan webbplats.

ATMP Sweden har gjort en sammanställning gällande klassificering, lagar och regelverk för avancerade terapiläkemedel (ATMP).

Information om avancerade terapiläkemedel,  Länk till annan webbplats.ATMP Swedens webbplats Länk till annan webbplats.

Medicintekniska produkter

Det finns många reglerande och stödjande dokument att förhålla sig till vid genomförandet av kliniska prövningar av medicintekniska produkter. Läkemedelsverket har på sin webbplats en översikt över relevanta regelverk för kliniska prövningar av medicintekniska produkter.

Översikt av regelverk för klinisk prövning för medicinteknik,  Länk till annan webbplats.Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I denna lag finns bestämmelser om hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, för vissa ändamål får samlas in till och bevaras i en biobank och användas.

Senast publicerad: